4.4.2017 / Gösterim Sayısı : 700

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projeleri Başvuruları Devam ediyor!!!!

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 31.032017 Tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.tebliğ kapsamında;

 

Proje Başvuru Tarihi : 7 Nisan – 5 Mayıs 2017 Tarihleri arasında

Proje Ön Başvurusu :  https://gencciftci.tarim.gov.tr     uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

Proje Kesin Başvurusu : Genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

Proje Uygulama Alanı : Nüfusu 20.000'den az yerleşim yerler

 Programın proje konuları

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

 

İstenecek belgeler

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan alınan belge,

c)Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge,

ç) Başvuru dilekçesi,(Yazılım programı üzerinden)

d) Proje tanıtım formu,(Yazılım programı üzerinden)

e) Taahhütname,(Tebliğ ekinde)

f) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.(aslı ile birlikte bir fotokopisi getirilecek)

g)Genç çiftçi değerlendirme komisyonuna sunulmak üzere

            1)Yatırım yeri mülkiyetinin genç çiftçiye ait olduğu belge (tapu)

            2)Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumlu olduğunu gösteren belge

            3)Coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu gösteren belge

           4)Şehidin birinci derece yakını,gazi,engelli,engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair belgeler.


''